top of page

Thiết Kế Thi Công Nội Thất - Design & Build
Khách Sạn - Hotel

Mai House Sai Gon Hotel

Dự án Thi Công Hoàn Thiện Nội Thất - Design & Build
Mai House Sai Gon Hotel
Co-IDB – 2018

  • Loại hình: Khách Sạn - Hotel

  • Tổng diện tích: 2000+m2

Khách hàng / 

TBS - Kingsmen

Địa Điểm/

Hồ Chí MInh

 

Công việc / 

Thi Công Hoàn Thiện Nội Thất

 ID Finishing

Diện tích / 

2000+m2

Dự Án / 

Khách Sạn

Hotel

 

Thời gian / 

2018

Mai-House-Sai-Gon-Hotel
Mai-House-Sai-Gon-Hotel
Mai-House-Sai-Gon-Hotel
Mai-House-Sai-Gon-Hotel
Mai-House-Sai-Gon-Hotel
Mai-House-Sai-Gon-Hotel
Mai-House-Sai-Gon-Hotel
Mai-House-Sai-Gon-Hotel
Mai-House-Sai-Gon-Hotel
Mai-House-Sai-Gon-Hotel
Mai-House-Sai-Gon-Hotel
Mai-House-Sai-Gon-Hotel

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page