top of page

Thiết Kế Thi Công Nội Thất - Design & Build
Show Gallery - Show Units - Penthouse

The Marq - Show Unit

Dự án Thi Công Hoàn Thiện - Fitout Works
The Marq - Show Unit
Co-IDB – 2019

  • Loại hình: Penthouse - Show Unit

  • Tổng diện tích: 400+m2

Khách hàng / 

Địa Điểm/

Hồ Chí MInh

 

Công việc / 

Thi Công Hoàn Thiện

 Fitout Works

Diện tích / 

400+m2

Dự Án / 

Penthouse

Show Unit

 

Thời gian / 

2019

The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery
The-Marq-Sale-Gallery

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page