top of page

Thiết Kế Văn Phòng Chia sẻ
Co-working Space Design

VK Soho Co-Working

Khách Hàng - Client / VK Soho

Đia điểm - Site/ HCM

Phạm vi công việc - SoW / Thiết kế

Thời gian - Time / 2022

vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb
vk-soho-co-working-design-build-co-idb

​CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page